Persondata

I forbindelse med barnets behandling noterer jeg oplysninger om barnets helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v

I kan læse bekendtgørelsen via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om barnet, kan jeg modtage helbredsoplysninger barnet fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra egen læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

I kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link: http://https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af jeres barn og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dit barns oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dit barn til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

I kan læse nærmere herom via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142

Jeg kan også anvende Jeres kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først Jeres samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dit barns helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dit barns helbredsoplysninger internt blandt kollegaer. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med Jeres samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. egen læge.

I finder de nærmere regler herom i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis behandlingen helt eller delvist betales af andre end Jer selv, f.eks. af region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil Jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?
Barnets journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. E-mail korrespondance mellem Jer og klinikken slettes, når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER
I kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om jeres barn, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i barnets journal, men hvis I mener, at der er fejl i journalen, kan I bede om, at der laves en tilføjelse.

Se link hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har I har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. I har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om jeres barn. Når jeres barn er fyldt 15 år, har barnet som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står i en journal hos sundhedsvæsenet.

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER
Klager over min behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. I kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. I finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

UTILSIGTET HÆNDELSE:
Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.

PATIENTERSTATNINGEN:
Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén. I kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

COOKIEPOLITIK